Zachte Landing

OPROEP aan scholen die mee willen doen aan de pilot ‘Zachte Landing voor nieuwkomers’

Stichting Learn2Gether en Peer2Peer hebben de handen in elkaar geslagen ten behoeve van een ‘zachte landing’ voor nieuwkomers die doorstromen naar het reguliere vo- en mbo-onderwijs.

Een viertal scholen met een substantiële populatie nieuwkomers wordt in schooljaar 2019-2020 in de gelegenheid gesteld vrijwel kosteloos deel te nemen aan  de pilot ‘Zachte Landing’. Deze pilot is erop gericht om de aansluiting van nieuwkomers in het vo en mbo te verbeteren en wordt mogelijk gemaakt door de Werkgroep Vluchtelingen & Educatie van de samenwerkende fondsen en het Kansfonds.

Met het Peer Buddy Nieuwkomers (PBN) programma, waarbij reguliere leerlingen gekoppeld worden aan ISK-/EOA-leerlingen, hebben we inmiddels veel ervaring opgedaan. Sinds 2016 wordt dit programma op meer dan 35 scholen door heel Nederland ingezet. We weten uit de evaluaties dat er mooie verbintenissen tot stand komen tussen de gekoppelde leerlingen. Soms gaat het om korte contacten, waarin de gekoppelde leerlingen elkaar alleen binnen schoolverband zien en helpen bij huiswerk en oefenen in het Nederlands en soms leiden de koppelingen tot vriendschappen en gaan de koppels ook met elkaar buiten school om. Ondanks de flinke organisatie en begeleiding (o.a. qua planning, afstemming, vaststellen activiteiten voor de gekoppelde leerlingen, intervisiemomenten, etc.) zien we dat het PBN-programma ook na het eerste jaar op veel van de scholen door blijft lopen. Daar zijn wij, maar vooral ook de scholen, heel blij mee omdat de verbintenissen tussen de jongeren van bijzondere waarde is voor de groei en ontwikkeling van beide groepen leerlingen.

‘Zachte landing’ in het vervolgonderwijs

Toch is er nog veel werk aan de winkel als het gaat om het succesvol invoegen van nieuwkomers in het regulier onderwijs. Volgens schattingen van LOWAN stromen er jaarlijks 2.000 leerlingen vanuit de ISK uit naar het voortgezet onderwijs (vo) en 2.000 naar het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). De leerlingen die naar het mbo doorstromen zijn 16 jaar en starten vaak op het laagste niveau (Entree opleidingen). En voor veel leerlingen die naar het vo doorstromen geldt dat zij in de meeste gevallen uitstromen naar het vmbo. Wat wij zien en horen is dat veel van deze jongeren zich nog behoorlijk verloren voelen in het vervolgonderwijs. Dit kan verzuim en schooluitval veroorzaken. Ook raken deze leerlingen sneller achter op de leer- en lesstof. Hier zijn verschillende redenen voor aan te wijzen. De taal speelt vaak een belangrijke rol maar ook de wijze waarop ze gewend zijn les te krijgen in de landen van herkomst is anders dan in het Nederlandse onderwijs. Het vaak ontbreken van een ondersteunende omgeving van ouders die hen kunnen helpen en begeleiden bij hun schoolloopbaan, speelt deze leerlingen ook parten.

Doel van de pilot ‘Zachte Landing’

In de pilot ‘zachte landing’ willen wij met twee vo- en twee mbo-scholen een verdiepingsslag maken op het Peer Buddy Nieuwkomers programma door de kennis, ervaring en inzichten die zijn opgedaan in de afgelopen jaren, in te zetten t.b.v. de ISK-/EOA-leerlingen die instromen in het vo en mbo. Dat willen we doen door met de vier instappende scholen gerichte interventies te onderzoeken en ontwerpen. Hierbij willen wij inzetten op het vergroten van het zelfbewustzijn van nieuwkomers en het vormgeven van Peer-coaching op de scholen.

De pilot is gericht op:

  1. Afstemming met klankbordgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de vier scholen
  2. Ontwerp van een lesprogramma t.b.v. het vergroten van het zelfbewustzijn van nieuwkomers
  3. Ontwerpen van een Peer-coach programma waarbij klasgenoten en/of ouderejaars worden gekoppeld aan nieuwkomers

We hebben goede ervaringen opgedaan met het Peer Buddy Nieuwkomer programma. Het zou mooi zijn als we een stap verder kunnen gaan door aan nieuwkomers die instromen in het vo of mbo, direct vanaf dag 1 een Buddy en/of Tutor te koppelen. Een Buddy is er vaak voor het algemeen welbevinden. Een Tutor is in de P2P methodiek een leerling die goed is in een of meerdere vakken en bijles zou kunnen geven aan een nieuwkomer die op dezelfde school zit. Met de klankbordgroep zouden we willen onderzoeken hoe deze vorm van Peer coaching eruit zou kunnen zien en welke onderwerpen in de training aan de Peer coaches en welke aan de nieuwkomers gegeven dienen te worden.

‘Een belangrijke voorspeller voor de mate waarin immigrantenleerlingen integreren is de mate waarin zij zich thuis voelen in hun nieuwe omgeving’ (OECD, 2015)

Meer informatie

Ben je als school geïnteresseerd en wil je deelnemen aan de pilot ‘Zachte landing voor nieuwkomers’, neem dan contact op met Mw. Melek Usta op 06-20424347 of mail naar m.usta@learn2gether.nl